Beheersplan Groot Begijnhof

Het Groot Begijnhof is een bijzondere wijk in de binnenstad. Het is een van de beschermde stadsgezichten en dankzij het typisch Vlaamse karakter en de waardevolle historische architectuur heeft het zijn plek op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Het Groot Begijnhof is levend Mechels erfgoed waar het aangenaam is om te wonen. Om dit veilig te stellen, en beter nog, te versterken, wil de stad nadenken en ambities uitwerken voor de toekomst.

Beheersplan Groot Begijnhof

De eerste stap is de opmaak van een beheersplan Onroerend Erfgoed. Een beheersplan is “een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer van een beschermd onroerend goed. Het omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen binnen het stadsgezicht. Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar” (bron: presentatie info-avond 24 april 2022). Architectenbureau Maarten Dobbelaere is door de stad aangesteld als externe ontwerper.

In het beheersplan wordt het thema erfgoed aangepakt, maar daarnaast bekijkt de stad ook tegelijk de aspecten vergroening en mobiliteit. Wij hebben gevraagd om hier ook het aspect energie aan toe te voegen.

Participatief traject

In een participatief traject wil de stad samenwerken met de bewoners en/of eigenaars van het Groot Begijnhof.

 • Op 26 april 2022 organiseerde de stad een eerste infoavond plaats.
  Tijdens deze info-avond werden de drie domeinen toegelicht. De presentatie vind je hier
 • Op 21 juni 2022 vond een info-markt plaats.
  Doel was dat om met zoveel mogelijk bewoners al onze ideeën, suggesties en bezorgdheden te melden! De grote opkomst toonde aan dat het thema leeft in de buurt. De verdere evolutie en timing van het beheersplan kan je lezen onder de titel ‘Waarheen met het beheersplan Groot Begijnhof?’ in onze nieuwsbrieven.

De stad heeft ons, de buurtwerking, gecontacteerd en gevraagd op te treden als contactpersoon met de stad. Dat willen we graag doen. Hierbij blijft iedereen uiteraard verantwoordelijk voor zijn of haar overtuiging, als buurtwerking nemen we geen standpunt in “voor” of “tegen”. We willen vooral luisteren, verzamelen, en terugkoppelen naar de stad. Dat doen we door:

 • te communiceren via onze website, facebook en hoplr
 • te communiceren via onze nieuwsbrief

Vraag de inventarisfiche van je woning aan

Van elke woning in het Groot Begijnhof heeft de afdeling Projecten & Monumenten van de stad Mechelen een inventarisfiche opgesteld. De fiches beschrijven enkel de buitenkant en elke fiche bevat drie punten:

 • Identificatiegegevens van het pand (ligging, beschermingsstatus, …)
 • Historische nota op basis van iconografische gegevens (uiterlijke kenmerken waaruit de datering of de bouwgeschiedenis kan afgeleid worden, archiefinformatie, …)
 • Inventarisatie met actuele foto’s, bepaling van de erfgoedkenmerken (uitvoerige beschrijving van de bouwvolumes, gevels, dakgoten, huidige een dichtgemaakte venster-, deur- en kelderopeningen, schrijnwerk, geveltuintje, …) en van de erfgoedwaarde, en diagnose van de erfgoedkenmerken (bv. slechte staat van het metselwerk).

Eigenaars van een woning kunnen de individuele inventarisfiche van hun pand opvragen door een mailtje met titel ‘Vraag tot inzage fiche Groot Begijnhof’ te sturen naar begijnhof@mechelen.be met vermelding van hun naam en het adres van hun pand. De fiche zal dan per mail worden bezorgd.

Om een algemeen beeld te kunnen vormen van de verschillende soorten panden in het Groot Begijnhof heeft de afdeling Projecten & Monumenten alle woningen ingedeeld in zeven types, volgens uitwendige bouwfasen en -stijlen:

Renovatiepremie

Na goedkeuring van het beheersplan kan aanspraak gemaakt worden op een premie van 40 procent (berekend op uitvoeringsbedrag excl. btw) voor specifieke werken aan zichtbare delen van de panden in het Groot Begijnhof. De werken waarvoor een premie kan worden aangevraagd, worden opgenomen in de beheersmaatregelen die per pand zullen worden beschreven in het beheersplan. Premies kunnen pas worden aangevraagd na goedkeuring van het beheersplan door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Timing

De bijgestelde planning voorziet om het beheersplan tegen begin maart voor pré-advies aan het agentschap Onroerend Erfgoed te bezorgen. De periode van het pré-advies wil de afdeling Projecten en Monumenten gebruiken om de visie op duurzaamheid te actualiseren en te concretiseren. Gezien het agentschap nog maar net duidelijkheid heeft geschapen over zonnepanelen op Unesco-wereld- erfgoed, heeft de afdeling Projecten en Monumenten een aanvraag gedaan om de uiterste indiendatum uit te stellen. Ze maakt zich sterk dat het afgewerkte beheersplan tegen midden dit jaar officieel kan worden ingediend.

Mobiliteit

De stad wil van het Groot Begijnhof een buurt maken met meer plaats voor bewoners, voetgangers, fietsers en groen, zonder doorgaand verkeer en zonder geparkeerde wagens. Meer over de drie voorgestelde circulatiescenario’s en over de aangeboden parkeeralternatieven vind je op https://www.mechelen.be/groot-begijnhof-mobiliteit.

De invoering van het parkeervrije Groot Begijnhof en van net uiteindelijk gekozen circulatiescenario zal afhangen van wanneer de rioleringswerken in de Guido Gezellelaan klaar zijn. Volgens de laatste stand van zaken hebben de werken al ettelijke weken vertraging opgelopen. Een afwerking en openstelling zou nu pas voor in de loop van de maand mei zijn. Hierover zal PDPA nog in detail communiceren.

Vergroening

Verdere uitwerking van dat aspect gebeurt door de betrokken stadsdiensten tijdens opmaak en na indiening van het beheersplan. De stadsdiensten die deze materie behandelen, zullen verdere informatieverstrekking en participatie uitwerken.